Công ty cổ phần là gì và các đặc điểm của công ty cổ phần bạn nên biết

[MỤC LỤC]

Công ty cổ phần là gì?

1. Bạn hiểu công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần gọi là cổ phần và được phát hành cho các nhà đầu tư.
Các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông và có quyền lợi, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần mà họ nắm giữ.
Công ty cổ phần được quản lý bởi hội đồng quản trị do đại hội cổ đông bầu ra và giám đốc điều hành do hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Công ty cổ phần là gì

Công ty cổ phần

2. Một số đặc điểm của công ty cổ phần trong đời sống

Cổ đông của công ty

Các cổ đông trong công ty là người sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần,người này trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản tiền nằm trong phạm vi số vốn đã góp. Trong một công ty cổ phần thì tối thiểu lượng số cổ đông là 3 cổ đông sáng lập và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa. 

Công ty sở hữu 3 cổ đông sáng lập là:

Cổ đông sáng lập: Trong công ty thì người này phải sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và danh sách cổ đông sáng lập có chữ ký của người này.. Và ta có thể thấy được cổ đông sáng lập cũng có thể gọi là cổ đông phổ thông. 
Cổ đông phổ thông: Cổ phần phổ thông được sở hữu bởi người này trong công ty cổ phần.
Cổ đông ưu đãi: Là người sở hữu cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần.

Xem ngay: Công ty tnhh mtv

Công ty cổ phần là gì

Công ty cổ phần

3. Cơ cấu tổ chức của công ty

Dựa trên quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì các công ty có thể tổ chức cơ cấu của công ty theo 2 mô hình sau:

Mô hình 1:

Đại hội đồng cổ đông;
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát, Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc
Có thể công ty không bắt buộc phải có ban kiểm soát nếu trong trường hợp công ty có dưới 11 cổ động và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% trong tổng số cổ phần của công ty.

Mô hình 2:

Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Các thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị chiếm số lượng khoảng 20% trong công ty.

Cấu trúc tổ chức của công ty cổ phần

Đại Hội đồng cổ đông
Đại Hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông trong công ty cổ phần có quyền biểu quyết, cơ quan có quyền định cao nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông mỗi năm một lần sẽ tổ chức một cuộc họp thường niên và có thể tổ chức một cuộc họp bất thường khác.
Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị:  Đóng vai trò là một cơ quan quản lý trong công ty và cơ quan này có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hành quyền lực và nhiệm vụ của công ty, các quyền của Đại Hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị không được thực hiện quyền lực của mình. Số lượng trong Hội đồng quản trị là từ 3 đến 11 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị do chính hội đồng này bầu chọn, miễn nhiệm và bãi nhiệm trong số các thành viên. 
Chuyển nhượng cổ phần trong công ty
Các cổ đông trong công ty có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình trong công ty. Ngoài ra còn có một số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần như:
Cổ đông phải ghi rõ ràng việc hạn chế đó trên cổ phiếu tương ứng nếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ trong công ty. 
Sau 3 năm thành lập, cổ phần của cổ đông sáng lập mới có thể chuyển được cho cổ đông sáng lập khác. Nếu người không phải cổ đông sáng lập được chuyển cổ phần từ cổ đông sáng lập thì phải được chấp nhận từ Đại hội đồng cổ đông.
Cổ phần ưu đãi trong công ty biểu quyết không được chuyển nhượng.

Tham khảo:  Ghế trưởng phòng hòa phát sg904

Công ty cổ phần là gì

Công ty cổ phần

4. Vai trò của công ty cổ phần là gì trong đời sống?

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp quan trọng trong nền kinh tế thị trường, góp phần tạo ra sản phẩm, dịch vụ, thu nhập, việc làm cho xã hội.
Công ty cổ phần là một kênh đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, giúp họ gia tăng giá trị tài sản và thu nhập từ việc sở hữu và giao dịch cổ phiếu.
Công ty cổ phần là một yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán, góp phần tăng cường tính minh bạch, hiệu quả và cạnh tranh của nền kinh tế.

Ưu, nhược điểm của công ty cổ phần?

Ưu điểm

  • Công ty cổ phần là một loại công ty, doanh nghiệp có thể chịu trách nhiệm hữu hạn nên công ty có mức rủi ro không quá cao.
  • Công ty cổ phần sở hữu quy mô hoạt động khá lớn, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa mà công ty quy định. Điều này giúp công ty trở nên thuận lợi khi mở rộng kinh doanh.
  • Công ty cổ phần có cơ cấu vốn, khả năng huy động vốn khá cao nhờ việc thông qua phát hành cổ phiếu, đây là hành động được xem là ưu điểm khá nổi bật của loại hình công ty cổ phần so với các loại hình khác.
  • Công ty cổ phần có tính độc lập cao giữa quản lý và sở hữu, điều này sẽ giúp công việc quản lý sẽ đạt hiệu quả cao hơn nhờ 

Nhược điểm

  • Phải tuân thủ nhiều quy định pháp luật về thành lập, quản lý, hoạt động của công ty cổ phần, gây ra nhiều chi phí và thủ tục.
  • Phải chịu sự can thiệp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các cổ đông thiểu số trong quyết định kinh doanh của công ty.
  • Phải chịu sự ảnh hưởng của biến động của thị trường chứng khoán, gây ra rủi ro cho giá trị cổ phiếu và lợi nhuận của công ty.

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu công ty cổ phần là gì, một số đặc điểm của công ty cổ phần, công ty cổ phần có vai trò gì trong đời sống và các ưu điểm, nhược điểm của công ty cổ phần mà bạn cần biết.